رئیس هیئت مدیره :سعید رسول اف

نائب رئیس هیئت مدیره :رضا نامی

عضو هیئت مدیره :نیما حکیم جوادی

خزانه دار :پیام محسنی زنوزی

عضو هیئت مدیره :محمد زند